Welcome

ระบบสมาชิก


ลืมรหัสผ่าน?
ลืม Username ของคุณ?
ไม่มีบัญชีผู้ใช้? ลงทะเบียน

ตระกร้าสินค้า

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

ค้นหาสินค้าเงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง


ข้อตกลงทั่วไป

1. ทางเราได้จัดทำเว็ปไซด์ www.e-currencystore.com (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า "ร้าน" หรือ "เรา") ผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า "สมาชิก") เพื่อให้บริการ และซื้อขายเกี่ยวกับ digital products หรือ สินค้าออนไลน์ (หมายถึง สินค้าที่สามารถรับส่งผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องจัดส่งทางไปรษณีย์) ?โดยจะเป็นการให้การบริการ และซื้อขายผ่านเว็ปไซด์ผ่านระบบชำระเงินทางธนาคาร ซึ่งทางเราจะจัดส่ง digital products ไปยังบัญชี e-currency (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า บัญชีเงินออนไลน์) หรือเป็นรหัสตัวเลข (Voucher code, Pin number หรือ Serial Code Number) ไปยังอีเมลล์ (e-mail) ที่สมาชิกสมัครเปิดบัญชีสมาชิกกับทางเรา

2.การใช้บริการ และซื้อขายภายในร้านจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นสมาชิกจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ทางร้านได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ภายในร้านโดยละเอียด ก่อนการเข้าใช้ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการซื้อขายภายในร้านให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ภายในร้านนี้

?

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

?

1. ทางร้านเราของสงวนสิทธิการให้บริการเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนภายในร้านและ สมาชิกที่ใช้ระบบ Live Support (Live Exchange) ภายในร้านซึ่งข้อมูลการให้บริการ และซื้อขาย ตลอดจนบทสนทนา จะเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการให้บริการ และซื้อขายจากทางร้าน

2. การลงทะเบียนสมัครสมาชิกภายในเว็ปไซด์กรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเอง ซึ่งทางร้านเราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ เมื่อมีปัญหาในการซื้อขาย หรือบริการภายในร้านเรา?และสงวนสิทธิ์ไม่รับบริการซื้อขายภายในร้าน หากสมาชิกกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ตรงตามความเป็นจริง ทั้งนี้กรุณาเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเองภายในร้านให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเอง

3. สมาชิกต้องรักษา ชื่อผู้ใช้งาน (Login name) และรหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ หากสมาชิกอนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Login name และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ สมาชิกยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของสมาชิกเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับสมาชิกตามกฎหมาย

4. ในกรณีสมาชิกใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกอื่น หรือทางร้านเอง สมาชิกตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

5. ทางร้านสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพบการกระทำที่ส่อ หรือสังสัย และเป็นอันตรายเพื่อที่จะนำไปสู่การกระทำความผิดทางกฎหมาย

?

การจำกัดความรับผิด

1. เนื้อหาและข้อมูลภายในร้าน แม้ทางร้านจะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม?แต่ทางร้านก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น ทางร้านเราจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล หรือการขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ โปรแกรม หรือบัญชีเงินออนไลน์ ในส่วนบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ ทางเราก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

2. ความรับผิดชอบทางสินค้าและบริการ สมาชิกรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าทางเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ และให้บริการและซื้อขายเกี่ยวกับ digital products มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินออนไลน์ ส่วนบุคคลของสมาชิกแต่อย่างใด ทั้งนั้นทางเราจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินออนไลน์ ของสมาชิกทั้งทางตรงและ ทางอ้อม

3. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของทางร้าน?สมาชิกยอมรับว่าทางร้านไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าบริการหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น?หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

?

สิทธิของทางร้าน

1. ทางร้านมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้า

2. สมาชิกตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของในการให้บริการ?และซื้อขายภายในร้าน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความ คุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

3. เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีทางเรา หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์สมาชิกสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งาน เว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

4. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่

5. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่ง กฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมายหากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว สมาชิกตกลงให้ www.e-currencystore.com สามารถการยกเลิกการให้บริการ ซื้อและขายสินค้านั้น และยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่เห็นสมควรหรือหากผู้ใช้บริการพบเห็นการขาย สินค้าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ สามารถแจ้งการกระทำดังกล่าวมาได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

.

บริการ Voip Services

บริการเปิดบัญชี Skype
Skype Package
Skype Credit
Skype Video Calling

สั่งซื้อ Game Card -EN

A
B
C
D
E
G
H
I
K
L
M
N
O
R
P
S
T
U
V
W
X

เลขทะเบียนพาณิชย์

Payment Methods

We accept only local Payment in Thailand
Bangkok scb KBank bay ktb tmb 

  paysbuy cash truemoney        

Open Free Accounts

You can open Free E-wallet Accounts
 OkPAY150_75_1 ps_mb alertpay01 logo-pp

เวลาเปิดทำการ

สมาชิกสามารถทำรายการสั่งซื้อได้ 24 ชั่วโมง  

แต่เราจะทำตามใบสั่งซื้อในช่วง 

10.00-22.00 น. 

(UTC + 7.00) 

สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ